Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

karmawraca
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
karmawraca
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastylte stylte
8427 d8a9 500

“Fading and Waiting” —
Photographer: Mystery Man Photography​ mysteryphoto

Reposted fromcuty cuty viashowmetherainbow showmetherainbow
karmawraca
karmawraca
5791 61cc
Reposted fromgarter garter viaLittleJack LittleJack
karmawraca
9562 3ba7
Reposted fromkarahippie karahippie viarobxcoxchcesz robxcoxchcesz
karmawraca
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
karmawraca
9955 939a 500
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viasandycopper sandycopper

June 09 2015

karmawraca
0061 fc8b 500
karmawraca
7399 a9a6 500

May 18 2015

7593 5eea

kaon4shi:

lehrastar:

sha-biest:

Is this porn?
I think this is porn.

This is indeed 100% unadulterated porn.

Not sure if i reblogged this yet.

Reposted frombassyndrome bassyndrome viasucznik sucznik
karmawraca
9160 a0ec
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
karmawraca
0130 1934
Reposted fromspecific-humor specific-humor viasucznik sucznik
karmawraca
Reposted fromillidan illidan viasucznik sucznik
karmawraca
karmawraca
karmawraca
5033 9163
Reposted frommisza misza viastylte stylte
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl